Om föreningen

Vision
Vår vision är att alla föräldrar till elever på skolan ska vara medlemmar i föräldraföreningen. Styrelsens arbete sker helt ideellt. Vår förhoppning är att även föräldrar utanför styrelsen ska vara engagerade i föreningens verksamhet. 

Hur jobbar vi?
Föräldraföreningen har en aktiv dialog med skolans ledning angående skolan i dag och planerna inför framtiden. Vi har möten två till tre gånger per termin med skolledningen.

Vi för även en dialog med kommunen i frågor som berör våra fokusområden och har också kontakter med olika intresseorganisationer.

Vi bidrar också med pengar till olika aktiviteter som kommer alla elever på skolan till godo.

Föreningen arrangerar även föreläsningar för elever, lärare och föräldrar i aktuella ämnen.

Vill du engagera dig?
Mejla oss gärna!