Stadgar

 

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN VID HÄSSELBY VILLASTADS SKOLA    
Hässelby 5 september 2001.


§ 1

Föreningen, vars namn är FÖRALDRAFÖRENINGEN VID HÄSSELBY VILLASTADS SKOLA har till uppgift att stödja hemmen och skolan i deras strävan att ge barnen en trygg uppväxtmiljö och främja deras allsidiga utveckling.  

 

§ 2

Föreningen skall vara partipolitiskt och religiöst obunden.  

 

§ 3

Verksamheten omfattar alla föräldrar med elever i Hässelby Villastads Skola. Medlemskap i föreningen tillkommer varje förälder eller annan vårdnadshavare, som genom medlemsavgift uttryckt önskemål härom.  

 

§ 4

Medlemsavgiften bestäms av årsmötet.

§ 5

Föreningens årsmöte skall hållas under februari månad. Extra föreningsmöte hållas då styrelsen finner det erforderligt eller då det skriftligen påkallas av minst 10 % av samtliga medlemmar. Kallelse med förslag till dagordning skall utfärdas av styrelsen och tillställas medlemmarna, ifråga om årsmöte, minst två veckor och ifråga om extra möte minst en vecka före mötet. I kallelse till extra möte skall angivas för vilket ändamål mötet hålles.  

 

§ 6

På dagordning vid årsmötet skall förekomma:
1 Val av:

a) Mötesordförande.
b) Mötessekreterare.
c) Två justeringsmän, tillika rösträknare.

2 Fråga om mötet blivit behörigen kallat.

3 Fastställande av dagordning.

4 Föredragning av:

a) Styrelsens årsredovisning.
b) Revisorernas berättelse.

5 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.

6 Behandling av förslag från styrelsen och medlemmarna.

7 Fastställande av föreningens medlemsavgift, budget och verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret.

8 Val av styrelse för det kommande året:

a) Ordförande.
b) Minst fyra övriga ledamöter.
c) Minst två suppleanter för dem.

9 Val av en revisor jämte en suppleant.

10 Val av ordförande i föreningens valberedning jämte en ledamot.

11 Övriga frågor.

 

§ 7

Vid föreningens möten har varje närvarande medlem en röst, fullmakt tillåts. Familj kan avge endast en röst. Omröstning sker öppet. Val skall företas med slutna sedlar om så begärs. Beslut fattas, där dessa stadgar ej annorlunda bestämmer med enkel röstövervikt och vid lika röstetal genom lottning.  

 

§ 8

Vid möte med föreningen får till avgörande företagas endast ärende som angivits i kallelsen eller varit upptaget på det utsända förslaget till dagordning eller som står i omedelbart samband med sådant ärende. Medlem som önskar få ärende framlagt för beslut på årsmöte skall senast första veckan i februari månad tillställa styrelsen skriftlig framställning (motion) i ärendet för behandling på årsmötet.  

 

§ 9

Årsmötet utser utanför styrelsen valberedning, bestående av en särskilt vald ordförande jämte en ledamot. Valberedningen förbereder samtliga vid föreningsmöte förekommande val för tiden till och med nästföljande årsmöte. Valberedningen har rätt att vara representerad vid styrelsens sammanträden.  

 

§ 10

Föreningens styrelse består av ordförande samt minst fyra övriga ledamöter, vilka väljs av årsmötet. Ordföranden väljs för en tid av ett år och de övriga för en tid av två år, varvid tillses att mandattiden utgår växelvis, så att årligen halva antalet mandat förnyas. För de på två år valda styrelseledamöterna väljs minst två suppleanter för ett år. Av årsmötet vald styrelseledamot eller suppleant skall vara medlem i föreningen och skall ha barn i skolan.  


§ 11

Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör samt, bland föreningens medlemmar, övriga arbetsgruppsansvariga.
Föreningens styrelse utövar ledningen av föreningens verksamhet i överensstämmelse med dessa stadgar och vid föreningens möten fattade beslut, samt är mellan dessa möten beslutande organ.

§ 13

Styrelsen sammanträder minst en gång per termin samt därutöver på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet styrelseledamöter så påkallar. Styrelsen är beslutsför, då minst häften av ledamöterna är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening som biträds av de flest närvarande styrelseledamöterna. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden vid sammanträdet.
Verka för att, om möjligt minst 2, engagerade föräldrar blir klassens kontaktpersoner mot föräldraföreningen.
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper under verksamhetsåret utses en revisor och en suppleant. Revisorn skall avge sin berättelse senast två veckor före årsmötet. Föreningens verksamhets- och räkenskapsår löper från och med den första januari till och med 31 december.


§ 16

För ändring av dessa stadgar fordras beslut av två på varandra följande föreningsmöten, av vilka minst ett skall vara årsmöte. Mellan de båda mötena skall minst två månader förflyta.


§ 17

För upplösning av föreningen fordras beslut i samma ordning som i § 16 stadgas. För giltighet av sådant beslut fordras dock 3/4 majoritet av röstande medlemmar vid vardera mötet. Föreningens tillgångar skall överlämnas till Hässelby Villastads Skola eller annan statlig eller kommunal myndighet.